Telefon: +420 721 103 913
Adresa: Přepeře u Turnova, Pelechov, Lažany
Czech English
Poradenství

Poradenství

Zavádění systémů řízení

Chcete zavádět systém ochrany životního prostředí (tzv. systém EMS buď podle ČSN EN ISO 14001 nebo podle Nařízení EHS č. 1836/93 (EMAS)?
Pak vám nabízíme:

 • provedení úvodního environmentálního přezkoumání (environmentální audit, ekologický audit),
 • zpracování, zavedení a rozšíření dokumentace systému, popř. pomoc při integraci s jinými již zavedenými systémy,
 • provedení interního auditu,
 • zajištění nezávislé certifikační organizace.

Činnost tzv. externího ekologa

Nemáte čas zajišťovat soulad vašich podnikatelských aktivit s požadavky právních a jiných předpisů v oblasti životního prostředí? Pak Vám nabízíme, že to budeme dělat za Vás formou dlouhodobé a trvalé externí spolupráce:

 • v obecné rovině:
  • pravidelná docházka do vaší společnosti, provádění kontrol, konzultace zjištěných problémů a nedostatků na místě, příp. pořízení záznamu, četnost kontrol cca 1x měsíčně, popř. i častěji podle vašich požadavků a potřeb,
  • jednání s orgány státní správy ve všech věcech týkajících se životního prostředí,
  • pokud to bude organizačně a technicky proveditelné, tak přítomnost při kontrolách ve Vaší společnosti státní správou (ČIŽP, KÚ, místní samospráva),
  • registrace a komunikace v rámci systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností),
  • nepřetržité monitorování a sledování všech změn v oblasti legislativních předpisů, pravidelná informace o těchto změnách a jejich implementace do činnosti Vaší společnosti;
 • v oblasti odpadového hospodářství:
  • vedení průběžné evidence odpadů a zpracování hlášení pro příslušné orgány státní správy
  • zpracování logistiky nakládání s odpady v rámci Vaší společnosti, zpracování směrnice pro nakládání s odpady (pokud to je nezbytné);
 • v oblasti ochrany ovzduší:
  • výpočet emisí do ovzduší a zpracování pravidelných hlášení pro státní správu,
  • zajištění činností souvisejících s uvedením nových zdrojů znečišťování ovzduší do provozu, příp. se změnou stávajících zdrojů;
  • zpracování provozních řádů kotelen a dalších zdrojů znečišťování ovzduší;
 • v oblasti vodního hospodářství:
  • zpracování pravidelných hlášení pro vodohospodářské orgány,
  • odebírání vzorků všech druhů vod buď na základě požadavků orgánů státní správy, nebo podle vlastních potřeb a zajištění jejich analýz oprávněnými laboratořemi,
  • zpracování logistiky nakládání s vodami,
  • zpracování všech nutných provozních a ostatních řádů nebo jejich přepracování podle právních předpisů;
 • v oblasti prevence havárií:
  • posouzení společnosti z pohledu prevence závažných havárií a následné zpracování dalších dokumentů podle souvisejících právních předpisů;
 • v oblasti nakládání s obaly:
  • zpracování logistiky nakládání s obaly (jejich zpětný odběr, využívání a odstraňování odpadů z obalu, návaznost na zákon o odpadech, balení a označování obalů) a další povinnosti vyplývající z právních předpisů.
 • v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi:
  • zpracování logistiky nakládání s chemickými látkami/směsmi,
  • zajištění činnosti tzv. odborně způsobilé osoby podle zákona o ochraně zdraví,
  • zpracování písemných pokynů pro nakládání s vyjmenovanými chemickými látkami/směsmi, včetně jejich projednání orgány hygienické služby,
  • vedení evidence chemických látek/směsí, včetně jejího zpracování pro účely hlášení orgánům státní správy (pokud je to nezbytné)
  • provádění pravidelné revize bezpečnostních listů od dodavatelů, zejména s ohledem na aktuální právní předpisy ES

Zajištění činnosti tzn. bezpečnostního poradce (DGSA)

Pokud jste účastníky přepravy nebezpečných věcí podle Evropské dohody o přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR), pak pro Vás zajistíme výkon činnosti tzv. bezpečnostního poradce (DGSA) spočívající:

 • v proškolení všech osob (kromě řidičů), kterých se přeprava podle Dohody ADR dotýká (osoby zajišťující odeslání, balení, nakládku, vykládku, příjem)
 • ve zpracování, kontrole a revize všech dokumentů souvisejících s přepravou (nákladní listy, písemné pokyny pro případ nehody, atp.)
 • v klasifikaci nebezpečných věcí,
 • ve zpracování tzv. roční zprávy pro orgány státní správy
 • v označování vozidel a obalů nápisy a bezpečnostními značky, zajištění vybavení vozidel

 • Integrovaná prevence a omezování znečišťování životního prostředí (IPPC)

  Zabýváte se činností nebo výrobou, která spadá do působnosti Zákona č. 76/2202 Sb. o integrované prevenci a souvisejících předpisů? Pak pro Vás zajistíme:

 • pokud ještě integrované povolení nemáte, tak zpracování a přípravu žádosti pro jeho vydání a odbornou pomoc při jejím veřejným projednávání
 • pokud integrované povolení máte, tak zpracování žádostí o jeho změny a zpracování roční zprávy o plnění jeho požadavků,
 • zpracování údajů pro hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

 • plasty, prodej plastů, prodej plastu, nákup plastů, nákup plastu, regranulace, regranulát, drcení plastu, recyklace, recyklace plastu, recyklace plastů, regranulace plastů, regranulace plastu, drcení plastů, odpadové hospodářství, odpady, nakládání s odpady, plastové hospodářství, odpadové služby, doprava plastu, doprava plastů, export plastů, export plastu, import plastů, import plastů, zpracování plastů, nebezpečné odpady, druhotné suroviny, výkup druhotných surovin, efrecycling, ef-recycling, efrecyclings.r.o., ef-recyclings.r.o., granulát, nákup granulátu, výkup granulátu, prodej granulátu, odpady liberecký kraj, odpady jablonec nad nisou, plasty liberec, plasty liberecký kraj, recyklace liberec, recyklace liberec, česká lípa, recyklace plastů česká lípa, mladá boleslav, recyklace plastů mladá boleslav, ústí na labem, chomutov, praha, brno, ostrava, oloumouc, střední čechy, severní čechy, jižní čechy, česká republika, polsko, něměcko, rakousko, plzeň, liberecký kraj, středočeský kraj, smržovka, ústecký kraj, komplexní nakládání s odpady, hdpe evoh, hdpe evoh regranulát, evoh, hdpe evoh drť, koláče, odstřiky, folie, ldpe folie, recyklace folie, erema, lidner, barevné kovy, železné kovy, neželezné kovy, kovový odpad, výkup kovů, recyklace kovů, surové železo, ocel, litina, měď, zinek, olovo, nikl, cín, chrom, wolfram, lehké kovy, slitiny hliníku,  hořčík, titan,